BR628-7-3 - scan 97 - G- Betje Drawswaard - 1791-08-15