12.097-18-6 - scan 79 - H - Jan Mathias Jacobs - Maria Anna Palant - 1873-11-05

Narrative

No 6.

In het jaar achtien honderd drie en zeventig den vijden dag der maand
november zijn voor ons Ambtenaar van den burgelijken
stand der gemeente Schinveld, Provincie Limburg verschenen, ter eenere zijde
Jacobs Jan Mathias jongman van
beroep arbeider oud drie en twintig
jaren, wonende te Schinveld geboren te Schinveld
den tienden augustus
achttienhondererd vijftig meerderjarige
zoon van Jacobs Jan Mathias oud vijf en vijftig
jaren en van Dohmen Maria Petronella
oud vier en vijftig jaren van beroep landbouwers
wonende te Schinveld

En ter andere zijde Palant Maria Anna jongedochter
zonder beroep oud drie en twintig
jaren, wonende te Schinveld geboren te Schinveld
den negentienden October
achttienhondererd vijftig meerderjarige
dochter van Palant Daniel Joseph oud twee en
vijftig jaren van beroep landbouwer wonende te
Schinveld, en van Van Nuijs Maria Helena
overleden te schinveld den dertienden november
achtienhonderd een en zestig.

Welke comparanten ons hebben verzocht tot het voltrekken van hun voorgenomen huwelijk
over te gaan, en waarvan de afkondigingen in deze gemeente zonder sluiting zijn geschiedt
overeenkomstig de wet, te weten: de eerste op Zondag den zesentwintigsten
october en de tweede op de Zondag daaraanvolgende,
den tweeden November achttienhonderd drie en zeventig

tot welk einde zij ons hebben overlegd de volgende stukken als:
1. geboorteextract van den bruidegom
2. geboorteextract van de bruid
3. een certificaat vvan den heer Commissaris des
konings in Limburg waaruit blijkt dat den
bruidegom aan zijne verpligting omtrent
de nationale militie voldaan heeft.