627-15-9 - scan 281 - HA - Johannes Dwarswaard - Lauwrensje Dans - 1833-07-04