627-15-9 - scan 282 - HA - Johannes Dwarswaard - Lauwrensje Dans - 1833-07-04