Haanen, Johanna Maria 1a 1b 1c 1d

Birth Name Haanen, Johanna Maria
Birth Name Haenen, Johanna Maria 1d
Gender female

Events

Event Date Place Description Sources
Birth 1820-08-17 Raar, Meerssen, Limburg   1a
Occupation 1848-10-02   Dienstmeid 1a

Parents

Relation to main person Name Birth date Death date Relation within this family (if not by birth)
Father Haanen, Nicolaas17851837-08-30
Mother Janssen, Maria Annaomstreeks 17871849-08-09
    Sister     Haanen, Maria Catharina 1814-08-25
    Brother     Haanen, Johannes Mathias 1817-02-09 1892-04-04
         Haanen, Johanna Maria 1820-08-17

Families

Family of Vermeeren, Petrus and Haanen, Johanna Maria

Married Husband Vermeeren, Petrus ( * 1817-04-24 + ... )
   
Event Date Place Description Sources
Marriage Banns 1848-09-14 Bunde, Meerssen, Limburg   1c
Marriage Banns 1848-09-16 Bunde, Meerssen, Limburg   1b
Marriage 1848-10-02 Bunde, Meerssen, Limburg   1a

Source References

 1. Burgerlijke Stand in Limburg: Bunde - 12.021
   • Date: 1848-10-02
   • Page: 12.021-13-6 - HA - Petrus Vermeeren - Johanna Maria Haanen - 1848-10-02
   • 12.021-13-6 - scan 225 - HA - Petrus Vermeeren - Johanna Maria Haanen - 1848-10-02
   • Transcript:

    Het jaar achtien hondered acht en veertig den tweden dag
    der maand october zijn voor ons burgemeester ambtenaar van
    den burgerlijkene stand der gemeente van Bunde Hertogdom
    Limburg verschenen Vermeeren Petrus van bedroep dagloonder
    ud een en dertig jaren wonende te Itteren geboren aldaar den
    vier en twintigste April van het jaar achtienhonderd en
    zeventien, meerderjarigen en wettigen zoon van wijlen vermeeren
    Hendrik overleden te Itteren den zes en twintigsten augustus
    van het jaar achtenhonderd acht en twintig alles zouals
    blijkt uit de extracten van geboorte en stefte hierbij gevoegd
    welken komparant voldaan heeft aan zijne verpligting
    onrent de de nationale milicie als blijk uit het certificaat
    van de voldoening uitgereikt door zijn excelentie de heer
    gouverneur van dit gewest den achde augustus jongsleden en
    onder no honderd negen en dertig register een geregistreerd ter eene
    En Haanen Johanna Maria van beroep werkmeid oud acht
    en twintig jaren wonende te Bunde geboren te Raar gemeente
    Meerssen den zeventiende augustus van het jaar achtien
    honderd en twintig meerderjarige en wettige dochter van
    wijlen Haanen Nicolaas overleden te Put gemeente Schinnen den
    dertigste Augustus van het jaar achtienhonderd zeven en derig
    alles zoo als uitwijst de extracten van geboorte en sterfte hierbij
    gevoegd en van Janssen Maria Joanna hier tegenwoordig
    en in het huwelijk van hare dochter toestemmende ter anders
    welke comparanten ons hebben verzogt om overlegaan tot
    de volstrekking van het huwelijk onder hun beraame, waarvan
    bij ons is aangifte gedaan en de publicatie op zondagen zeventiende
    en vier en twintigste september jongsleden zoo te Itteren als
    te Bunde ten elf uren voormiddag hebben plaats gehad zonder
    dat er sluiting tegen dit huwelijk op beide plaatsen is aangebragt en

    en willende gevolg geven an hun verzoek
    zoo hebben wij aan bruidegom en
    beruid elk in het bijzonder gevraagd
    of zij voornemens ??? elkanderen te ?mensen? voor voor echtgenoten
    en ge???lijk zullen volbrengen alles de pligten welk aan
    den huwelijk en staat verbonden zijn, elk van hun hier op
    ?buurelings? geandwoord hebbende met Ja, verklaren wij in
    naam der wet dat vermeren Pieter en Haanen Johanna
    Maria en den echt verbonden zijn. Waar over wij deze akte
    hebben opgestelde in de tegenwoordigheid van Jan Vrancken van
    beroep herbergier oud acht en vijftig jaren en Hubert Vrancken
    van beroep hoefsmit oud negen en veertig jaren, als mede
    Bouwens Pieter van beroep landmeter oud een en veertig
    jaren, en zijndelijk Vrancken Joannes zonder beroep oud
    vier en tagentig jaren alle wonende binnen deze gemeente
    welke naar voorlezing deze ??? met ons hebben geteekend
    behalve den bruidegom en bruid en de moeder van de bruid
    welke verklaarde het schrijven niet geleerd te hebben.

   • Date: 1848-09-16
   • Page: 12.021 - akte 5 - Huwelijkse aangifte - Petrus Vermeeren - Johanna Maria Haanen - 1848-09-16
   • 12.021 - scan 209 - akte 5 - Huwelijkse aangifte - Petrus Vermeeren - Johanna Maria Haanen - 1848-09-16
   • Date: 1848-09-14
   • Page: 12.021 - akte 10 - Huwelijkse afkondiging - Petrus Vermeeren - Johanna Maria Haanen - 1848-09-14
   • 12.021 - scan 214 - akte 10 - Huwelijkse afkondiging - Petrus Vermeeren - Johanna Maria Haanen - 1848-09-14
   • 12.021 - scan 215 - akte 10 - Huwelijkse afkondiging - Petrus Vermeeren - Johanna Maria Haanen - 1848-09-14
   • Transcript:

    Het jaar achtienhondered acht en veertig op zondag
    den zeventienden september, hebben wij Burgemeester
    Ambtenaar van den Burgelijken Stand der gemeente
    Bunde Hertogdom Limburg, voor de deur van het
    Raadhuis voor de eerste maal doen afkondigen dat
    er huwelijksbeloften bestaan tusschen: Vermeeren
    Petrus dagloonder, oud een en dertig jaren en wonende
    te Itteren wettige zoon van wijlen Vermeeren Hendrik
    te Itteren en
    Haanen Johanna Maria van beroep werkmeid, oud
    acht en twintig jaren, wonende alhier, wettige dochter van

   • Transcript:

    van wijlen Haanen Nicolaas en van Janssen Maria
    Joanna wonende binnen de gemeente Schinnen
    Welke afkondiging is gedaan met luider stem en aange
    plakt aan de deur van het Raadhuis
    Waarover wij, deze akte hebben opgemaakt en getekend

   • Date: 1848
   • Page: 12.021 - akte 6 - HB - Petrus Vermeeren - Johanna Maria Haanen
   • 12.021 - scan 143 - akte 6 - HB - Petrus Vermeeren - Johanna Maria Haanen
   • 12.021 - scan 144 - akte 6 - HB - Petrus Vermeeren - Johanna Maria Haanen - 1848-09-18
   • 12.021 - scan 145 - akte 6 - HB - Petrus Vermeeren - Johanna Maria Haanen - 1848-09-21
   • 12.021 - scan 146 - akte 6 - HB - Petrus Vermeeren - Johanna Maria Haanen - 1848-09-15
   • 12.021 - scan 147 - akte 6 - HB - Petrus Vermeeren - Johanna Maria Haanen - 1848-09-07
   • 12.021 - scan 148 - akte 6 - HB - Petrus Vermeeren - Johanna Maria Haanen - 1848-08-08
   • 12.021 - scan 149 - akte 6 - HB - Petrus Vermeeren - Johanna Maria Haanen - 1848-08-01
   • Transcript:

    Bunde No 6
    1848 - Oktober 2

    Vermeeren - Petrus
    Haanen - Joanna Maria

   • Transcript:

    6

    Extract uit de registers
    van den Burgerlijken Stand
    der Gemeente Schinnen
    Hertogdom Limburg

    No 90
    In het jaar achtien honderd
    zeven en dertig, den dertigsten Augustus
    ten Zes ure des morgens, is te Puth
    onder Schinnen overleden, Nicolas
    Haen, werkman, oud vijftig jaren echtgenoot
    van Maria Joanna Janssen

    Voor gelijkluidens uitrekzel
    uitgevaardigd door ons Burgemeester
    Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
    der gemeente Schinnen, op ongezegeld
    papier uit hoofde(?) van wettig Heugen
    onvermogen om te dienen .. het aangaan van huwelijk

    Te schinnen den achttienden September
    Achttien honderd acht en veertig

    de Burgermeester Ambtenaar voornoemd

   • Transcript:

    Extract uit de registers van
    den burgelijken stand der gemeente
    Meerssen, Hertogdom Limburg

    ----

    No 68
    Achttienhonderd en twintig, den zeventienden
    augustus des nachts om Twaalf uren, is te
    Raar onder de gemeente Meerssen geboren
    Johanna Maria, dochter van Nicolaas
    Haanen, oud vier en dertig jaren, dagloonder
    wonende te Raar onder deze gemeente en van
    Maria Johanna Janssen, zijne huisvrouw

    Voor eensluidend extract
    uitgereikt ter Meersen den een en
    twintigste September achttien honderd
    achtenveertig, gratis en op ongezegeld
    papier uit hoofde van ... onvermogen
    om te duinen tot het aangaan van huwelijk
    de Burgemeester

   • Transcript:

    Extract uit de registers van
    den burgerlijken stand der gemeente
    van Itteren, Hertogdom Limburg

    ----

    Akte van geboorte

    Duijsend acht honderd en zeventien den vier en
    wintigste April om tien uren voormiddag is geboren
    Petrus Vermeeren wettigen zoon van Hendrik van
    beroep schoenmaker, en Notermans, Maria
    waren geteekend, De burgemeester

    de vader met Willem Vaassen
    als getuigen verklaarde niet te kunnen schrijven
    voor eensluidend afschrift
    uitgereikt op ... papier op
    een certificaat van onvermogen
    te Itteren den 15 September
    1848

     

   • Transcript:

    De ontvanger der directe belastingen der gemeente
    Schinnen, certificeerd bij deze dat Johanna Maria
    Haenen gene direct belastingen te betalen heeft
    en dat hare moeder de weduwe Nicolas Haenen
    aangeslagen is op het kolier der grondbelastingen van
    deze gemeente onder art: 67? met eene somere
    van vijf en zestig cents.

    Gegeven te Schinnen den 5 September 1848
    De ontvanger voornoemd

     

    De ondergetekende Burgemeester der
    Gemeente Schinnen Hertogdom Limburg.
    Verklaard ingevolg de bovenstaande verklaring
    van den Heer ontvanger der directe belastingen
    alhier, dat Johanna Maria Haenen
    wonende als dienstmeid te Bunde, dochter
    van Nicolas overleden, en van Maria
    Joanna Janssen zonder beroep wonende te Puth
    alhier, dat de eerstgenoemde zoo wel als haar
    nog levende moeder onvermogend zijn, en buiten
    haar om de kosten van zegels, registraten, en
    emolumerten, der akten benoodigd tot het aan
    van haar voorgenomen huwelijk te kunnen voldoen,
    en diens volgens beregtigd is om van de bepalingen
    vervalt en art 8 der wet van 26 mei
    1824 te mogen gebruik maken.
    Schinnen den 7 september 1848
    de Burgemeester

     

    Zien en goedgekeurd te
    Maastricht, 14 september 1848

   • Transcript:

    Model LITT. LL. Gratis

    Art. 200 der Wet van
    8 januarij 1817.

    Nationale Militie.
    Hertogdom Limburg
    Certificaat

    Ligting van den jare 1836

     

    De gouverneur van het Hertogdom Limburg,
    verklaart dat Vermeeren, Pieter
    geboren te Itteren den 24 April 1817
    van beroep werkman, zoon van Hendrik/overleden
    en van Notermans Maria
    van beroep " wonende te Itteren
    binnen de gemeente van Itteren
    voor de nationale militie is ingeschreven; dat aan
    hem vervolgens bij de loting is ten deele gevallen het
    nommer negen en veertig
    hetwelk tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geene dienst
    heeft verpligt

    Signalement.
    ---
    Lengte,
    Eene el 6 palmen
    7 duim " streep.
    Aangezigt Lang
    Voorhoofd hoog
    Oogen grijs
    Neus klein
    mond gewoon
    haar-en
    wenkbraauwen bllond
    Merkbare teekenen
    geene

     

    Gegevens te Maastricht, den 8 Augustus 1848

   • Transcript:

    Ondergeteekende ontvangen der belastingen
    van de gemeente Itteren verklaart bij deze dat
    Pieter Vermeren daglooner te Itteren ?
    geene grondbelasting ten dezen Kantone is
    aangeslagen

    Meersen 24 July 1848

    De burgemeester der gemeente Itteren
    gezien de vorenstaande verklaring van
    den heer Rijks ontvanger dat Pieter
    Vermeeren vor geene belastingen is aangeslagen

    Verklaren mede dat ons niet bekend is
    dat den gemelden Vermeersen elders zoude
    goederen bezitten, en dus onvermogend tot
    bestrijding der kosten tot het aangaan van
    zijn ont..pen huwelijk wegens zegels.
    Itteren den 1 Augustus 1848
    De Burgemeester
    P. Scheeper