Pietersz van der Leer, Maarten 1a 1b 2a 2b 3a 4a 4b 5a

Birth Name Pietersz van der Leer, Maarten 1a 4b
Gender male
Age at Death about 52 years, 7 months

Narrative

Uit correspondentie met Stichting Voorouder (voorouder.nl)

Op 13 oktober 1761 trouwt te Rotterdam Maarten Pieters van der Leer x Lijsbeth Karpensteijn. Maarten is weduwnaar en afkomstig uit Hendrik-Ido-Ambacht. Op basis hiervan weten wij dat de voornaam van de vader van Maarten "Pieter" is.

Het probleem dat zich in Hendrik-Ido-Ambacht voordoet is dat delen van het DTB ontbreken. Beschikbaar zijn:

1.    Dooplijst (van 1625-1719 en van 1788-1811)            
2.    Lijst huwelijken (van 1625-1719 en van 1788-1811)
3.    Lidmaten 1625-1740
4.    Lidmaten 1792-1811

Uitgaande van een geboorte/doop van Maarten rond 1725-1730 zou dit betekenen dat vader Pieter geboren is in de periode 1690 - 1705. In de dooplijst/lidmatenoverzicht staat maar één Pieter die hiervoor in aanmerking komt en dat is de Pieter Arijsz (van der Leer) die gedoopt is op 3 februari 1704.

Events

Event Date Place Description Sources
Birth omstreeks 1734 Hendrik-Ido-Ambacht, Zuid-Holland, Netherlands   4b 5a
Death 1786-08-00 Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands 52 jaar oud (bloedspuwing) 4a 5a
Burial 1786-08-10 Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands   4a

Parents

Relation to main person Name Birth date Death date Relation within this family (if not by birth)
Father Arijsz van der Leer, Pieter1704-02-031752-06-05
    Brother     Pietersz van der Leer, Jan
         Pietersz van der Leer, Maarten omstreeks 1734 1786-08-00

Source References

 1. Notariele akte van het Historisch genootschap te Hendrik-Ido-Ambacht
   • Date: 1761-10-12
   • Page: 1023-6 - Voogdijstelling - Maarten Pietersz. Van der Leer - Aagje Teunisdr. Vliegenthart - 1761-10-12
   • Transcript:

    Jan Trouwborst is oppervoogd over de 2 minderj. kinderen van Aagje Teunisse Vliegenthart (overl) en van Maarten Pieterse van der Leer, genaamd Lijsbeth Maartense van der Leer, oud 7 jr en Teunis Maartens van der Leer oud ca 4 jaar oud. Maarten Pieterse van der Leer mag de hele inboedel zelf houden wegens de geringe waarde, mits hij de kinderen een goede opvoeding belooft te geven.

   • Date: 1761-10-12
   • Page: Transportregister - Aagje Teunisse Vliegenthart - 1761-10-12
   • scan 371 - Transportregister - Aagje Teunisse Vliegenthart - 1761-10-12
   • scan 372 - Transportregister - Aagje Teunisse Vliegenthart - 1761-10-12
   • Transcript:

    Wij Pieter Welboorn President Jacob Stehouwer en Pieter Kranenburgh
    Scheepenen en weismannen van Hendrik Ido.....
    de Ende Kennen Dat op heeden voor ons ge?omen ende
    gecompareerd zijnd, Jan Trouwborst, onze Schout, als
    oppervoogt van alle minderjarige onder onze jurisdictie.
    En dien volgende ook voogd over de nogh minderjarige
    kinderen van Aagie Teunisse Vliegenthart, verweckt aan
    Maaarten Pieterse van der Leer met naame Lijsbeth Maartense
    van der Leer, oud seven jaarn. En Teunis Maartense van der Leer
    oud ontrent vier jaar. Ter [Penre]?

    En de den voornoemde Maarten Pieterse van der Leer ....
    Inwoonder ter andere Zijde Ende van Laarden de Bijde [Kompa]?
    anten met den anderen. Bij forme van [voortigtinge]? en
    [kijtkoop]? wagens de geringen naarlatenschap van de gemelte
    Aagie Teunisse Vliegenthart met kennisse en [apppenbatie]?
    van ons schepenen en weismannen, naar rijp overlegh
    en ??minatie van de leer weijneiege erflaten des boedels
    te zijn verdraagen ende geaccordeert in voegen ende
    manieren als volgt te weeten
    Dat den tweeden comparant Maarten Pieterse van der
    Leer in vollen vrijen en absolieten Eijgendom zal hebben
    ende bekruiden den gehalen boedel en alle de goederen, [Soo? 300?]?
    roerende als onvoerende die door de voornoemde Aagie Teunisse
    Vliegenthart is naargelaaten, met desselfs voor en naader
    [?] een egeene althans zels daar van uijtgezondert, off
    gereserveert egter onder conditie ende met dien verstande
    dat een voornoemde Maarten Pieterse van der Leer gehouden
    ende verpligt zal zijn Gelijck hij aan neemt te doen bij
    dezen, zijne voormelte twee kinderen in alles op te brengen
    ende te elimenteeren tot haare mondige dagen, eerder-
    huwelijcke of andere geapprobeerde staaten als mede
    dezelve in middelt te doen schoolgaan, ende te laaten
    leeren leezen ende schrijven, ook ten ambagt off anderen
    eerlijcke exerptie en beroep om daar inade op eene fatsoenlijcke
    wijse de kost te kunnen gewinnen En tot
    een dier staate gekoomen zijnde, aan een ?der van hen
    kijt te reijken ende te voldoen, Eene somma van zes gulden
    in dat alles voor ende in plaatse mitsgeders ter
    voldoeninge van alle het gana de voornoemde kinderen
    op den boedel ende naarlatenschap van haare voornoemde
    moeder te presendeeren zoude mogen hebben;
    Dogh in gevalle de voorsz: minderjarige kinderen, off
    een van dien voormondigen daage, off per deze huwelijcke
    staate voor den tweeden comparant quam te overlijden dat
    als dan, alle het geene hier voore aan de zelve off een
    vandien is gemaakt zel moeten versterven van het eene

    Kint op het ander, en verders volgens het ?????????
    regt, het weleke alhier wel speciaal verzooven werd bij
    dezen
    Waar mude wij schepenen en wismannen voorneemt
    oordelen dat naar de constitutie ende de geringen naar
    latenschap vande voorn. Aagie Teunisse VLiegenthart,
    de zelve kinderen van haare moederlijke goederen alwel
    endetten overvloeeden zijn voldaan.
    verclaarende wijders der comparanten, met alle het
    geene voorsz: staat te nemen volcome genoege en zontenteinent
    zonder in elkanderen deswegens meer te zullen
    [insijven]? of te molestieren in regten ofte daar buijten
    onder den verbanden als naar regten.
    Ten ??? einde toe hebben wij scheepenen en weismannen voornoemt over
    deze gestaan en ten p??t>ollen geteijkent ende het gros
    door onzen secretaris gelijkent en met ons dorpszegel
    laten besegelen op den 12 october 1761

 2. De Dordrechtsche Courant
   • Date: 1819-04-20
   • Page: De Dordrechtsche Courant - p2 - 1819-04-20
   • DC_1819-04-20_002 - De Dordrechtsche Courant - p2 - 1819-04-20
   • Date: 1819-04-27
   • Page: De Dordrechtsche Courant - p2 - 1819-04-27
   • DC_1819-04-27_002 - De Dordrechtsche Courant - p2 - 1819-04-27
 3. Ontvangen wegens trouwen en begraven, 1726-1806 - Zwijndrecht
   • Date: 1754-03-21
   • Page: scan 89 - H - Maarten van der Leer - Aegie Vliegenthart - 1754-03-21
   • scan 89 - H - Maarten van der Leer - Aegie Vliegenthart - 1754-03-21
   • Transcript:

    Aegie Vliegenthart van het volger
    lant van Meerdervoort in ondertrou
    afgenomen met Maarten van der Leer
    van landelingen ambagt volgerlant
    de bruijt aengegeven voor prodeo

 4. Registerder van de Nederduitsch gereformeerde/Nederlands hervormde kerk te Rotterdam
   • Date: 1786-08-10
   • Page: scan 379 - burial - Maarten van der Leer - 1786-08-10
   • scan 379 - burial - Maarten van der Leer - 1786-08-10
   • Research:

    Johannis Nieuwenhuysen ??? met ??? ?2 Augustus 1786

    2 n 10? 3gld Do Maarten van der Leer de vrouw Elisabet Sianpesteyn zeevis mark in de salin

   • Date: 1761
   • Page: scan 436 - H - Maarten Pieters van der Leer - Lijsbeth Karpensteijn - 1761-09-27/1761-10-13
   • scan 436 - H - Maarten Pieters van der Leer - Lijsbeth Karpensteijn - 1761-09-27, 1761-10-13
   • Transcript:

    Alhier getrouwd
    den 13 octb 1761

    Maarten Pieters van der Leer wed geb: en
    woonagtig te Hendrik Ido Ambagt
    met
    Lijsbeth Karpensteijn wed ??? de Vries geb:
    alhier en woonde op de zijl

 5. Gaardersregisters, 1695-1805 te Rotterdam
   • Date: 1786-08-09
   • Page: gaardersregister - lijk - Maarten van der Leer - 1786-08-09
   • scan 46 - gaardersregister - lijk - Maarten van der Leer - 1786-08-09