Job, Ida 1a 1b 1c 1d

Birth Name Job, Ida
Birth Name Jop, Ida 1d
Gender female
Age at Death 75 years, 4 months, 9 days

Events

Event Date Place Description Sources
Birth 1793-12-20 Neerharen, Lanaken, Limburg, Vlaams Gewest, België   1b
Baptism 1793-12-21 Neerharen, Lanaken, Limburg, Vlaams Gewest, België   1d
Occupation 1821-08-16   Dienstmeid 1b
Death 1869-04-29 Maastricht   1c

Parents

Relation to main person Name Birth date Death date Relation within this family (if not by birth)
Father Job, Jacobus Petrus1755-03-081802-12-01
Mother Dops, Maria Anna
         Job, Ida 1793-12-20 1869-04-29

Families

Family of Offermans, Joannes Wilhelmus and Job, Ida

Married Husband Offermans, Joannes Wilhelmus ( * 1795-03-12 + 1843-11-05 )
   
Event Date Place Description Sources
Marriage Banns 1821-08-05 Maastricht 1ste reis 1b
Marriage Banns 1821-08-12 Maastricht 2de reis 1b
Marriage 1821-08-16 Maastricht   1b
  Children
Name Birth Date Death Date
Offermans, Maria Theresiaomstreeks 18261847-08-16
Offermans, Anna Hubertinaomstreeks 18341840-07-06
Offermans, Joannes Wilhelmus1837-07-051838-01-26
Offermans, Anna Hubertina1840-10-301891-11-10

Source References

 1. Burgerlijke Stand in Limburg: Maastricht , 1796-1942 - 12.059
   • Date: 1860-08-01
   • Page: 12.059-182-107 - HA - Willem Hubertus Hoozemans - Anna Hubertina Offermans - 1860-08-01
   • 12.059-182-107 - scan 528 - HA - Willem Hubertus Hoozemans - Anna Hubertina Offermans - 1860-08-01
   • 12.059-182-107 - scan 529 - HA - Willem Hubertus Hoozemans - Anna Hubertina Offermans - 1860-08-01
   • Date: 1821-08-16
   • Page: 12.059-165-104 - HA - Joannes Wilhelmus Offermans - Ida Job - 1821-08-16
   • 12.059-165-104 - scan 342 - HA - Joannes Wilhelmus Offermans - Ida Job - 1821-08-16
   • 12.059-165-104 - scan 343 - HA - Joannes Wilhelmus Offermans - Ida Job - 1821-08-16
   • Transcript:

    Op heden zestienden augustus achtien hondered een-en-twintig
    ten twaalf urens' middags, zyn voor ons Burgermeester, Ambtenaar
    van den Burgelyken Stand der Stad Maastricht, gecompareerd
    Joannes Wilhelmus Offermans,
    oud zes en twintig jaren, geboren te Maasticht
    den twaalfden maart duizend zeven honderd vijf en negentig
    landbouwer van beroep, woonagtig te Vroenhoven
    meerderjarige zoon van wijlen Joannes Offermans, overleden te
    Vroenhoven, den zestienden october achtien honderd elf en Cornelia
    Claessens, landbouwster, oud zes en veertig jaren, woonaftig te Vroenhoven
    voormeld, hier tegenwoordig en toestemmende in dit huwelijk ter eenre:

    Ter andere zyde Ida Job, dienstmeid,
    oud zeven en twintig jaren, geboren te Neerharen, provincie Limburg,
    den twintigsten december duizend zeven hondererd drie en negentig,
    woonagtig te Maastricht, meerderjarige
    dogter van wijlen Jacobus Petrus Job, overleden te Neerharen,
    den tienden frimaire elfde jaar der fransike republiek en Maria
    Anna Dops, landbouwster, oud zes en zestig jaren, woonaftig
    binnen meer...? Neerharen, hier aanwezig en bewilligende
    in dit huwelijk.

    Dewelke ons verzocht hebben om overtegaan tot het voltrekken
    van het Huwelyk by hun besloten, en waar af de publicatien op de
    pui van het Raadhuis alhier, overeenkomstig de Wet, met tusschen-
    tyd van agt dagen, geschied zyn, de eerste den vijfden en
    de tweede den twaalfden dezer maand.
    Geene inspraak op dit Huwelyk te onzer kennisse gebragt zynde,
    regt doende op hun verzoek, en na, volgende de Wet, voorlezing
    gedaan te hebben, 1. van de proclamatien alhier geschied, 2. van de
    proclamatien, ? en onverhinderd, op den vijfden en twaalfden der lopende maand
    te Vroenhoven getekend, in welke proclamatien den vvader van den bruidegom
    onder de namen van Gillis Offermans gebragt is, 3. van het doop extract
    van den bruidegom, 4. van het doop extract van den vader van den
    bruidegom, in het welke hij nogmaals onder de namen van Gillis
    Offermans gebragt is, 5. van het doop extract van de bruid, 6. van
    het doop extract van den vader van de bruid, in het welke, hij onder
    de familienaam Jopp gebragt is, ( de contractanten onder eede

   • Transcript:

    verklaard hebbende benevens hunne respectieve moeders en de
    hier nagenoemde getuigen, te weten: den bruidegom dat er
    identiteit van persoon is in de namen van Joannes en Gillis
    Offermans, de bruid dat er identiteit van persoon is in de naam
    van Jacobus Petrus Job en Jopp

    En eindelyk van het 6 kapittel van het civiele Wetboek, inhou-
    dende de regten en wederzydsche pligten der Egtelieden, alles in
    behoorlyke forme:
    Hebben de voornoemde Bruidegom en Bruid, hier tegenwoordig,
    verklaard in Huwelyk te nemen den eenen, Ida Job,
    de andere Joannes Wilhelmus Offermans.
    Mits welke wy Burgemeerster, Ambtenaar van den Burgerlyken
    Stand, verklaren, in name der Wet, dat de voornoemde Contractanten
    door het Huwelyk vereenigd zyn.

    In presentie van ???? Joseph Kohlen, kleermaker
    oud een en dertig jarenl van Willem van Aubel, ??...wekers
    gezel oud zes en twintig jaren; Catjoen? Dekkers,
    Dragonder bij het Negen... Ligte Dragonders nr 4 oud twee en twintig jaren;
    en van Lodewijk Devens, olislager oud
    een en dertig jaren de twee eerste woonagtig en de derde
    in harisoen binnen deze stad en de vierde woonagtig te Vroenhoven
    de eergenoemde halve neef van den bruidegom en de andere noch
    bloedverwanten noch aangetrouwden der egtgenoten
    Van allen 't welk wy voorhandig Huwelyks-Akte opgesteld hebben,
    en na gedane voorlezig aan de Comparanten en getuigen hebben
    zy niet ons geteekend, uitge...? de bruid, de moeders der
    Egtgenoten en de tweede getuigen die verklaard hebben niet
    te kunnen schrijven.

    Aldus gedaan ten Raadhuize, te Maastricht op jaar en dag als boven.

   • Date: 1869-04-29
   • Page: 12.059-272-260 - O - Ida Job - 1869-04-29
   • Date: 1821-08-16
   • Page: 12.059-165-104 - HB - Joannes Wilhelmus Offermans - Ida Job - 1821-08-16
   • 12.059-165-104 - scan 761 - HB - Joannes Wilhelmus Offermans - Ida Job - 1821-08-16
   • 12.059-165-104 - scan 762 - HB - Joannes Wilhelmus Offermans - Ida Job - 1821-08-16
   • 12.059-165-104 - scan 763 - HB - Joannes Wilhelmus Offermans - Ida Job - 1821-08-16
   • 12.059-165-104 - scan 764 - HB - Joannes Wilhelmus Offermans - Ida Job - 1821-08-16
   • 12.059-165-104 - scan 765 - HB - Joannes Wilhelmus Offermans - Ida Job - 1821-08-16
   • 12.059-165-104 - scan 766 - HB - Joannes Wilhelmus Offermans - Ida Job - 1821-08-16
   • 12.059-165-104 - scan 767 - HB - Joannes Wilhelmus Offermans - Ida Job - 1821-08-16
   • 12.059-165-104 - scan 768 - HB - Joannes Wilhelmus Offermans - Ida Job - 1821-08-16